جزییات مناسبت

روز جهانی مبارزه با تغییرات اقلیمی

international day of climate action

دوم آبان برابر با 24 اکتبر مصادف است با روز جهانی مبارزه با تغییرات اقلیمی. تغییر اقلیم (change Climate )یعنی هر تغییر مشخص در الگوهای مورد انتظار برای وضعیت میانگین آب و هوایی، که در طولانی مدت در یک منطقه خاص یا برای کل اقلیم جهانی، رخ بدهد. تغییر اقلیم نشان دهنده تغییرات غیر عادی در اقلیم درون اتمسفر زمین و پیآمدهای ناشی از آن در قسمتهای مختلف کره زمین میباشد. برای مثال در یخهای قطبی، مدت این تغییرات از ده سال تا چند میلیون سال تغییر میکند. بخصوص در کاربرد اخیر، در مقوله سیاست محیطی، اصطالح " تغییر اقلیم" اغلب به تغییراتی که در اقلیم کنونی رخ میدهد اطالق میگردد. در برخی موارد، این عبارت با فرض رابطه علت و معلولی بشری نیز بکار میرود، همچنان که در کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیمی سازمان ملل UNFCCC مورد استفاده قرار گرفت. کنوانسیون UNFCCC اصطالح »تغییرات اقلیمی« را برای تغییراتی به کار میبرد که منشاء غیر انسانی داشته باشند. تغییر اقلیم پدیدهای است که در نتیجه فاکتورهایی همچون فرایندهای دینامیکی زمین و یا عوامل بیرونی همچون تغییرات در شدت تابش آفتاب و یا فعالیتهای انسانی رخ میدهد. عوامل خارجی تأثیر گذار بر اقلیم را اغلب نیروهای اقلیمی مینامند و شامل فرایندهایی همچون نوسانات در شدت نور خورشید، انحراف در مسیر حرکت زمین و افزایش غلظت گازهای گلخانهای میشود. بازخوردهای ناشی از تغییر اقلیم متغیر میباشد و ممکن است سبب افزایش یا کاهش این عوامل درونی شوند. بسیاری از تغییرات درونی در سیستمهای اقلیمی با تأخیر رخ میدهند. زیرا سیستم اقلیمی کره زمین بسیار بزرگ است و به کندی حرکت میکند و به ورودیها با تأخیر پاسخ میدهد. برای مثال یک سال خشکسالی تنها سبب کاهش آرام سطح دریاچه ها یا خشک شدن حاشیه زمینهای هموار میگردد. در سالهای بعدی این شرایط ممکن است با کاهش بارش منجر شود که احتماالً به یک سال خشک تر دیگر منجر میگردد. وقتی که نقطه بحرانی بعد از چندین سال فرا میرسد، کل سیستم ممکن است به صورت دیگر تغییر کند و این حالت در هر صورت به توقف بارش منجر میشود. این نمونه از تغییر اقلیم سریع و برگشتپذیر است که به صورت تاخیری رخ میدهد.

 

تقویم محیط زیست