جزییات مناسبت

روز ساعت زمین

 Earth Hour

ساعت زمین یک مناسبت بین المللی است که در آن در تمام کره زمین مردم وسایل برقی و موتوری و هر آنچه بدست بشر ساخته شده را بدمت یک ساعت خاموش میکنند.

 

تقویم محیط زیست