جزییات مناسبت

روز جهانی اقیانوس ها

world oceans da

 اقیانوس ها زیست بوم بیش ترین گونه های حیات روی کره زمین هستند و در تولید اکسیژن نقش کلیدی را

بازی می کنند علاوه بر این تامین کننده عمده غذای انسان می‌باشند.

از این رو روز 8 ماه جون توسط سازمان محیط زیست جهانی به روز اقیانوس ها نامگذاری گردیده است.

 

تقویم محیط زیست