جزییات مناسبت

روز جهانی باد - روز ملی گل و گیاه

Global Wind Day

بادها نقش تعیین کننده ای در زندگی بشر از گذشته تا کنون داشته اند.

نقش آن ها در تغییر اقلیم و آب و هوا و همچنین تولید انرژی بر کسی پوشیده نیست 

از این رو سازمان جهانی محیط زیست 15 ماه جون را روز جهانی بادها نامگذاری نموده.

 

تقویم محیط زیست